Përkthime


Keni për të përkthyer çertifikata apo dëftesa, vendime gjyqësore apo tekste të tjera juridike, kontrata, vërtetime, raporte?

Ofrojmë përkthime me cilësi dhe shpejtësi, si përkthyes të betuar dhe të autorizuar.

Përkthime zyrtare dhe të autorizuara, në mënyrë profesionale dhe me çmime të arësyeshme.

Përkthimet të vërtetuara zyrtarisht dhe të vulosura, pranohen në të gjithë Gjermaninë dhe gjithashtu në Ambasadat/Konsullatat të Shqipërisë dhe Kosovës.

Përkthejmë dokumentet Tuaja me shkrim nga gjuha shqipe në gjuhën gjermane dhe anasjelltas.
 
  • Çertifikata
  • Dokumente zyrtare
  • Vendime (gjyqësore)
  • Kontrata
  • Faqe të internetit
  • Udhëzime operative
  • Tekste shkencore
  • Punime literare

Gjithashtu ofrojmë edhe shërbime përkthimesh me gojë (simultane) për gjuhët e lartëpërmendura dhe shërbime përkthimesh me shkrim për shumë gjuhë tjera botërore gjithashtu nga përkthyes të autorizuar.

Këtu gjeni listën e organeve për të cilat jemi në shërbime përkthimesh me gojë dhe me shkrim: kliko këtu!